ALGEMENE VOORWAARDEN

Hierbij volgen de algemene voorwaarden geldende per 1 januari 2024.

Algemene Voorwaarden Groepslessen

 • Bij afwezigheid betaal je de les gewoon door en kun je de les online thuis doen via het online platform of je kunt de les inhalen op een ander moment. Dit mag ook een andere lesvorm zijn of bij een andere docent binnen het Body & Mind Center Sneek.
 • Afmelden graag zo lang mogelijk maar liefst minimaal 24u van tevoren, zodat eventueel iemand van de wachtlijst jouw plekje kan innemen die les.
 • Je mag 1 gemiste les meenemen om in te halen in een volgend lesblok.
 • Een losse les meedoen? Dat kan voor €15.
 • Deelnemers die een heel lesblok afnemen hebben qua plekje altijd voorrang ten opzichte van deelnemers die losse lessen afnemen.
 • Een proefles doen? Dat kan voor €15. Mocht je na afloop besluiten verder te gaan met de lessen en het (resterende) lesblok af te nemen, dan wordt de proefles gratis en/of verrekend met het resterende bedrag.
 • Eventuele fysieke of mentale klachten dien je voorafgaand aan de les te melden.
 • Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist raad ik je dringend aan om voorafgaand aan deelname te overleggen met de behandelaar of het deelnemen aan de betreffende les verantwoord is.
 • Betaling van een lesblok dient volledig voldaan te zijn voorafgaand aan de eerste les van een lesblok. Dat kan via de webshop, contant of per bankoverboeking op rekeningnummer NL 90 ABNA 0505 9115 58 t.n.v. Angela Yoga o.v.v. je naam en de lesvorm. Tijdige betaling verzekert je van een plekje in de les.
 • Deelname aan lessen, workshops en/of trainingen is te allen tijde geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.

Algemene Voorwaarden Workshops

 • Workshops gaan alleen door wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Het minimum aantal aanmeldingen is per workshop verschillend, maar je ontvangt uiterlijk een week voor aanvang bericht mocht de betreffende workshop niet doorgaan.
 • In de week voorafgaand aan de workshop ontvang je een e-mail ter herinnering en met alle informatie voor de betreffende workshop.
 • Wanneer het maximum aantal aanmeldingen bereikt is, kun je je nog wel op de wachtlijst laten zetten. Zodra er een plekje vrij komt, krijg je daar zo snel mogelijk bericht van.
 • Afmelden graag zo snel mogelijk, maar minimaal 24u van tevoren, zodat eventueel iemand van de wachtlijst jouw plekje kan innemen die workshop.
 • Wanneer je je niet of niet tijdig (uiterlijk 24u voor aanvang) afmeldt, ben ik helaas genoodzaakt alsnog de kosten van de workshop in rekening te brengen.
 • Betaling van workshops kan vooraf via de webshop of ter plekke contant voor aanvang van de workshop.
 • Indien je een factuur wenst te ontvangen, bestel dan via de webshop, zodat je automatisch een factuur ontvangt.
 • Eventuele fysieke of mentale klachten dien je voorafgaand aan de workshop te melden.
 • Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist raad ik je dringend aan om voorafgaand aan deelname te overleggen met de behandelaar of het deelnemen aan de betreffende workshop verantwoord is.
 • Deelname aan lessen, workshops en/of trainingen is te allen tijde geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.

Algemene Voorwaarden Trainingen

 • Trainingen gaan alleen door wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Het minimum aantal aanmeldingen is per training verschillend, maar je ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang bericht mocht de betreffende training niet doorgaan.
 • In de week voorafgaand aan de training ontvang je een e-mail van de organisator ter herinnering en met alle informatie voor de betreffende training.
 • Wanneer het maximum aantal aanmeldingen bereikt is, kun je je nog wel op de wachtlijst laten zetten. Zodra er een plekje vrij komt, krijg je daar zo snel mogelijk bericht van.
 • Wanneer je onverhoopt verhinderd bent voor een training, krijg je hiervan geen refund, maar kun je in overleg aansluiten bij een andere training die nog op de planning staat. Mocht je zelf iemand kunnen vinden die jouw plek wilt overnemen, is dat in overleg ook toegestaan. Dit geldt niet wanneer de training al is begonnen.
 • Betaling van trainingen gaat via de organisator.
 • Indien je een factuur wenst te ontvangen, is dit uiteraard geen probleem. Graag wel even aangeven bij aanmelding.
 • Eventuele fysieke of mentale klachten dien je voorafgaand aan de training te melden.
 • Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist raad ik je dringend aan om voorafgaand aan deelname te overleggen met de behandelaar of het deelnemen aan de betreffende training verantwoord is.
 • Deelname aan trainingen is te allen tijde geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.

Algemene Voorwaarden Online Yoga

 • Bij aanschaf van een online membership ontvang je maandelijks een wachtwoord dat toegang geeft tot het membership-gedeelte van de website.
 • Een online membership loopt per kalendermaand en start automatisch na aanschaf op de 1e dag van de eerstvolgende maand. Het membership loopt automatisch af aan het einde van de gekozen termijn. Het is geen doorlopend abonnement.
 • Na aanschaf van een online membership ontvang je per mail het wachtwoord voor het membership-gedeelte van de website.
 • In overleg kan een membership ook ingaan halverwege een maand. Dan worden de kosten aangepast en extra kosten berekend over de resterende maandduur bovenop het bedrag voor de gekozen termijn. Graag hiervoor contact opnemen per mail of whatsapp.
 • Livestream yogalessen vinden plaats via Zoom. Dit is een online platform waarvoor je geen lidmaatschap nodig hebt. Je ontvangt per mail een uitnodiging voor de les met een link die je toegang biedt tot de ‘meeting’.
 • Toegangscodes en toegangslinks voor online yoga zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is verleend. Misbruik zal er toe leiden dat toegang kan worden ontzegd, zonder restitutie van het bedrag voor de resterende periode.
 • Bij aankopen online ontvang je automatisch een factuur. Wanneer je bij overige betalingen een een factuur wenst te ontvangen, is dit uiteraard geen probleem. Graag wel even aangeven bij aanmelding.
 • Eventuele fysieke of mentale klachten dien je voorafgaand aan de livestream les(sen) te melden.
 • Als je onder behandeling staat van een arts, therapeut of specialist raad ik je dringend aan om voorafgaand aan deelname te overleggen met de behandelaar of het deelnemen aan de betreffende lesvorm verantwoord is.
 • Deelname aan (online) lessen, workshops en/of trainingen is te allen tijde geheel op eigen verantwoordelijkheid en eigen risico.

Algemene Voorwaarden Webshop

 • Bij het afronden van een aanschaf via de webshop, gaat de koper akkoord met de algemene voorwaarden. Deze overeenkomst is bindend: de consument aanvaard de betaalverplichting en de ondernemer aanvaard de verplichting tot levering van het gekochte product. Mocht dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk blijken te zijn, verplicht de ondernemer zich tot het retourneren van het aanschafbedrag aan de consument.
 • Het productaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Identiteit van de ondernemer
  Email: info@angelayoga.nl Tel.: 06.14105054 KvK-nummer: 58761595 BTW-identificatienummer: NL002032244B03
 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Dit bedrag betreft slechts de aankoop van het product en niet de verzendkosten hiervoor.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
 • Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 • Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vastleggen en verwerking van gegeven; Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan. Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens van dat moment. Verstrekken van gegevens aan derden; Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder uw naam en adresgegevens om uw bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met Ideal wilt betalen, geven wij uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Beveiliging van persoonsgegevens; Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u een bestelling plaatst.
 • E-mail en nieuwsbrief; Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Klikgedrag en bezoekgegevens; Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Gebruik van cookies; Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina`s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.Websites van derden; Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen privacy verklaring; Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 • Inzage en wijzigen van uw gegevens; Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@angelayoga.nl.

Retourneren

 • AngelaYoga levert kwaliteitsartikelen. Het kan desondanks voorkomen dat het artikel niet aan je verwachtingen voldoet. Het artikel kan dan geretourneerd worden. Voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden waar deze retourzending aan moet voldoen zijn hieronder beschreven.
 • De volgende zaken zijn van belang: 
1. Het te retourneren artikel moet nog voorzien zijn van originele labels en indien van toepassing in originele verpakking worden geretourneerd; 
2. Retourgestuurde artikelen worden niet terug genomen indien: 
a. Ze gebruikt, gedragen en/of gewassen zijn; 
b. Ze beschadigd zijn en/of je zelf getracht hebt de schade/een gebrek te herstellen; 
c. Je de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd; d. Ze niet compleet zijn.
 • Retour te zenden items moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden gemeld. 2. Stuur een mail naar info@angelayoga.nl. Het te retourneren item moet binnen 14 dagen na aanmelding van de retour via info@angelayoga.nl aan AngelaYoga geretourneerd en door AngelaYoga ontvangen zijn; 
3. De retourzending moet een (kopie) van de pakbon bevatten waarop is aangegeven welke items retour komen (anders weten wij niet van wie de retourzending afkomstig is). 4. We adviseren je de retourzending met track and trace te versturen, zodat je zeker weet dat deze goed bij ons aankomt. Het risco van retourneren ligt bij de consument.
 • De kosten voor het retour zenden naar AngelaYoga komen voor je eigen rekening, tenzij anders is overeengekomen. Je dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen en niet gecrediteerd. Het risico van retour zenden ligt bij degene die de zending retourneert.
 • De retourzending wordt na aanmelding en na ontvangst van de zending, per e-mail bevestigd. Het bedrag van de retour gezonden artikelen zal door AngelaYoga gelijk gecrediteerd en teruggestort worden naar je bankrekeningnummer ingeval van betaling via iDEAL.
 • Een artikelen ruilen? Je kunt dit het makkelijkst doen door de te vervangen artikel(en) te retourneren en vervolgens gelijk een nieuwe bestelling te plaatsen op de website. Zo zie je gelijk of een artikel nog beschikbaar is.
 • Het retour adres is: AngelaYoga, Tsjerkebuorren 8, 8625 HC Oppenhuizen, Nederland.